Regulamin

REGULAMIN STUDIA MOTYLA JOGA

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług a także warunki płatności oraz zasady rezerwacji miejsc podczas zajęć i warsztatów organizowanych przez studio Motyla Joga Magdalena Kalinowska-Kluge w Elblągu.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Klient (zwany też dalej ?Uczniem? lub ?Uczestnikiem zajęć?) zobowiązany jest do zdjęcia obuwia
  w wyznaczonej do tego przestrzeni (zakaz wnoszenia obuwia na salę ćwiczeń). Ćwiczymy boso, ewentualnie w skarpetach.
 2. Zaleca się stosowanie zasad higieny.
 3. Uczeń zobowiązany jest do wyłączenia telefonu komórkowego oraz nieprowadzenia rozmów telefonicznych podczas trwania zajęć.
 4. Zaleca się punktualność i przychodzenie na zajęcia minimum 5 minut przed ich rozpoczęciem (wskazane 15 minut).
 5. Na terenie obiektu panuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia alkoholu, przedmiotów niebezpiecznych i środków odurzających.
 6. Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia mogą korzystać z zajęć w Studiu Motyla Joga jedynie
  za pisemną zgodą rodziców.

§ 2

 1. Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 2. Istnieje możliwość wniesienia ze sobą na salę przedmiotów wartościowych i pozostawienia ich w wyznaczonej do tego przestrzeni.

§ 3

 1. Klient zobowiązuje się do dbania o mienie Studia włącznie z zachowaniem czystości.
 2. Uczeń używa sprzętu sportowego, przyrządów i przyborów wyłącznie pod okiem instruktora/ nauczyciela oraz zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Przed zajęciami uczeń pobiera przybory w magazynku, a po zajęciach składa przybory
  w magazynku w niezmienionej formie.
 4. O wszelkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia oraz jakichkolwiek zagrożeniach należy powiadomić natychmiast obsługę lub prowadzącego zajęcia.
 5. Osoby ćwiczące nie mogą udzielać sobie wskazówek ani pomagać sobie nawzajem bez zgody prowadzącego.

§ 4

 1. Prowadzący zajęcia może wyprosić osobę ze studio w następujących sytuacjach:
 1. nie zastosowanie się do regulaminu obiektu
 2. niebezpieczne zachowanie podczas ćwiczeń: uczestnik przeszkadza i zagraża swoim zachowaniem innym uczestnikom
 3. przejawy braku szacunku dla uczniów bądź nauczycieli,
 4. wulgarne zachowanie.

 

ZDROWIE

§ 5.

 1. Uczeń deklaruje świadomość swojego stanu zdrowia poprzez podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia.
 2. Uczestnik zajęć ćwiczy na własną odpowiedzialność ? praktyka nie zna przymusu, techniki prezentowane przez nauczycieli/ instruktorów są propozycjami a nie nakazami.
 3. Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie pogorszenia stanu zdrowia wynikające
  z braku rzetelnej informacji ze strony uczestnika zajęć, świadomego zatajenia chorób (bądź informacji o stanie zdrowia) oraz za uaktywnienie się obecnych wcześniej chorób.
 4. Za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie bez stosowania instrukcji instruktora/ nauczyciela Studio nie bierze odpowiedzialności.

§ 6

 1. Kobiety w ciąży oraz osoby z problemami zdrowotnymi, historią chorobową (dyskopatia, zwyrodnienia kręgosłupa, przebyte operacje, urazy oraz inne wcześniej nie wymienione dolegliwości) zobowiązują się zgłaszać kondycję zdrowotną przy zapisie na zajęcia oraz bezpośrednio przed zajęciami. Nie wszystkie zajęcia są odpowiednie dla wyżej wymienionych osób. Gospodarz studio lub instruktor zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia Ucznia na zajęcia grupowe bądź poproszenia go o dostarczenie aktualnego zaświadczenia lekarskiego pozwalającego na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Studio Motyla Joga.
 2. Wszelkie przeciwwskazania należy zgłaszać przy zapisie na zajęcia oraz bezpośrednio przed zajęciami instruktorowi/ nauczycielowi.
 3. Menstruacja nie jest przeciwwskazaniem do ćwiczeń, natomiast poinformowanie nauczyciela może pomóc w dostosowaniu technik pracy z ciałem.
 4. W przypadku pogorszenia samopoczucia należy bezzwłocznie poinformować prowadzącego zajęcia.
 5. Ogólne zalecenia dla praktykujących zainteresowani mogą otrzymać w recepcji studio bądź u nauczyciela prowadzącego.

 

KARNETY

§ 7

 1. Opłatę za zajęcia należy uregulować przed rozpoczęciem zajęć w recepcji.

§ 8

 1. Karnet jest dokumentem imiennym, osoba pracująca w studio może poprosić uczestnika
  o okazanie dowodu tożsamości podczas kontroli karnetu.
 2. Karnet obowiązuje przez okres 30 dni bądź na okres uwzględniony w karnecie. Aktualność karnetu wraz z datą rozpoczęcia cyklu można sprawdzić w recepcji.
 3. Niewykorzystane zajęcia przepadają, wyjątkowe sytuacje związane z kondycją zdrowotną bądź długotrwałą nieobecnością rozpatrzone zostają indywidualnie z gospodarzem Studia. Niewykorzystany karnet nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.
 4. Karnety obowiązują na otwarte zajęcia grupowe. Warsztaty nie są uwzględniane w cenach karnetów.
 5. Przed otrzymaniem karnetu Uczeń składa deklarację zdrowotną oraz podpisuje oświadczenie, iż zapoznał się z treścią regulaminu.
 6. W ramach karnetu Uczeń ma możliwość zapisania się na kolejne zajęcia z tygodniowym wyprzedzeniem.
 7. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest wyłącznie po dokonaniu zapisu, który jest gwarancją miejsca. Zapis na zajęcia jest równoznaczny z deklaracją obecności.
 8. W przypadku odwołania zajęć przez Studio Motyla Joga do okresu karnetu dodany zostaje okres niezbędny do odrobienia danych zajęć (nie dotyczy dni wolnych od pracy z mocy ustawy).

§ 9

 1. Oferty promocyjne obowiązują w terminach ściśle określonych w regulaminie promocji.

UCZESTNICTWO W SZKOLENIACH I WARSZTATACH

§ 10

 1. Wysokość opłat określona jest w cenniku dostępnym na stronie www.motylajoga.pl, odrębnie
  dla każdego z organizowanych warsztatów.
 2. Warsztaty odbywają się w terminach i w lokalizacjach określonych na stronie internetowej.
 3. Rezerwacja udziału w warsztatach oraz forma i data płatności określone są w opisie każdego wydarzenia.  
 4. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w warsztatach lub rezygnacji z udziału w nich przed upływem 24 godzin przed warsztatem możliwe jest wskazanie innej osoby, która weźmie udział
  w warsztatach zamiast osoby rezygnującej bądź otrzymanie zwrotu 70% wniesionej  opłaty.
 5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach z powodu ważnych przyczyn losowych, nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć, uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu całości wpłaty.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 11

 1. Administratorem danych osobowych jest Motyla Joga, reprezentowana przez Panią Magdalenę Kalinowską-Kluge.
 2. Każde przetwarzanie danych musi być oparte na zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą taką może być zgoda na przetwarzanie danych lub inne pozwalające na to zapisy prawne, zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym jako ?RODO?)

§ 12

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem, wyłącznie w celach związanych
  ze świadczeniem usług, w tym w szczególności do obsługi zapisów na indywidualne zajęcia oraz umożliwienia kontaktu, a także w celach marketingowych ? informowania o warsztatach
  i zajęciach. Dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych do ich otrzymania zgodnie z przepisami prawa.
 2. Podanie danych osobowych przez użytkownika ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny
  do korzystania z usług.
 3. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w każdym czasie pod e-mail motyla joga@gmail.com.