Regulamin

REGULAMIN STUDIA MOTYLA JOGA

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług, rezerwacji miejsc
na zajęcia i warsztaty organizowane przez studio Motyla Joga, a także określa warunki płatności.

 1. Postanowienia ogólne
 • 1. 

Uczestnikiem zajęć w studiu Motyla Joga może zostać osoba pełnoletnia,  która
nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych. 

 • 2.  

Uczestnictwo osoby niepełnoletniej w zajęciach jest możliwe tylko za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego (rodziców). 

 • 3. 

 W przypadku problemów zdrowotnych lub w przypadku kobiet będących w ciąży uczestnik zajęć zobligowany jest do okazania zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach rekreacji ruchowej. Ponadto uczestnik zajęć powinien zgłosić instruktorowi swój aktualnie istniejący problem zdrowotny. 

 • 4.

 Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest wyłącznie po dokonaniu zapisu, który jest gwarancją miejsca. Rezerwację miejsca można odwołać najpóźniej 12 godzin przed rozpoczęciem zajęć, na które jest się zapisanym. W innym przypadku zajęcia zostaną zaliczone jako odbyte i rozliczone w karnecie.

 • 5.  

Studio Motyla Joga  nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione
przez Uczestnika zajęć w szatni. Istnieje możliwość pozostawienia rzeczy na sali ćwiczeń w wyznaczonej do tego przestrzeni.

 • 6.

 Uczestnik zajęć zobowiązany jest do dbania o sprzęt, który jest własnością Studio Motyla Joga. Sprzęt do ćwiczeń powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 • 7.

Osoby, które dokonają zniszczenia sprzętu lub urządzeń przeznaczonych
do ćwiczeń oraz innych elementów wyposażenia sali będących własnością studia Motyla Joga ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody. 

 • 8.  Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mogą brać udziału w zajęciach. 
 • 9.  

Przed zajęciami należy wyłączyć telefon i zdjąć wszelkie ozdoby, takie jak zegarek, kolczyki, bransoletki. 

 • 10. 

Uczestnik zajęć w trakcie ćwiczeń winien posiadać wygodny i niekrępujący ruchów strój. 

 • 11.  

Studio Motyla Joga zaleca Uczestnikom zajęć punktualność i przychodzenie
na zajęcia minimum 5 minut przed ich rozpoczęciem (wskazane 10 minut). 

 • 12.  

Studio Motyla Joga nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do niniejszego regulaminu, obowiązujących zasad, programu ćwiczeń oraz instrukcji wydawanych przez instruktora.

III. Warunki płatności

 • 18.

Opłatę za zajęcia należy uregulować przed rozpoczęciem zajęć w recepcji zgodnie
z obowiązującym cennikiem, który zamieszczony jest na stronie internetowej www.motylajoga.pl i dostępny w recepcji.

 • 19.

Uczestnik zajęć może wykupić Karnet, który jest dokumentem imiennym. Osoba pracująca w studio może poprosić uczestnika o okazanie dowodu tożsamości podczas kontroli Karnetu.

 • 20

Karnet obowiązuje przez okres 30 dni bądź na okres uwzględniony w Karnecie. Aktualność Karnetu wraz z datą rozpoczęcia cyklu można sprawdzić w recepcji studio.

 • 21.

Niewykorzystane z Karnetu zajęcia przepadają, wyjątkowe sytuacje związane
z kondycją zdrowotną bądź długotrwałą nieobecnością rozpatrzone zostają indywidualnie przez studio. Niewykorzystany karnet nie stanowi podstawy
do jakichkolwiek roszczeń.

 • 22.

Karnety obowiązują na otwarte zajęcia grupowe. Warsztaty nie są uwzględniane w cenach karnetów. 

 • 23.

W ramach karnetu Uczestnik zajęć ma możliwość zapisania się na kolejne zajęcia 

z tygodniowym wyprzedzeniem.

 1. Szkolenia i Warsztaty
 • 13.

Wysokość opłat określona jest w cenniku dostępnym na profilu facebook Motyla Joga odrębnie dla każdego z organizowanych warsztatów.

 • 14.

Warsztaty odbywają się w terminach i w lokalizacjach określonych na profilu fb Motyla Joga.

 • 15.

Rezerwacja udziału w warsztatach oraz forma i data płatności określone są w opisie każdego wydarzenia.  

 • 16.

W przypadku braku możliwości uczestnictwa w warsztatach lub rezygnacji z udziału w nich przed upływem 24 godzin przed warsztatem możliwe jest wskazanie innej osoby, która weźmie udział  w warsztatach zamiast osoby rezygnującej bądź otrzymanie zwrotu 70% wniesionej opłaty.

 • 17.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach z powodu ważnych przyczyn losowych, nie później niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć, uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu całości wpłaty.